Ochrana dat a soukromí

pro společnost Symfonie P2P Ltd a její dceřiné společnosti

1. Vlastnictví a používání internetových stránek

1.1 Tento dokument stanovuje pravidla pro ochranu dat a soukromí pro údaje,
které jsou shromažďovány v průběhu používání internetových stránek nacházejících se na adrese www.symvest.com (“internetové stránky”).

1.2 Tyto internetové stránky jsou vlastnictvím společnosti Symfonie P2P Ltd, která je zároveň jejich provozovatelem. Společnost Symfonie P2P Ltd byla založena jako společnost s ručením omezeným podle právního řádu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a je registrována pod číslem 08703133 (dále „Společnost“, „My“, „Naše“ nebo „Nás“). Sídlo společnosti se nachází na adrese 16 High Holborn, Londýn WC1V 6BX, Velká Británie. Sídlo společnosti je otevřeno v běžnou pracovní dobu. Telefonní kontakt: +44 208 616 7499 a e-mailová adresa: info@symfoniegroup.com.

1.3 K našim dceřiným společnostem patří společnosti SymVest s.r.o a SymCredit s.r.o (dále jen „Dceřiné společnosti“), přičemž obě dvě společnosti mají právní formu společností s ručením omezeným založených podle právního řádu České republiky.

1.4 Naše internetové stránky Vám nabízí možnost provádět transakce a uzavírat dohody se společnostmi, jichž produkty jsou představeny na těchto internetových stránkách (dále, „Dohoda“). Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, berete tím na vědomí a souhlasíte s tím, že takové dohody nijak nesouvisí s podmínkami, které definují pravidla pro používání těchto internetových stránek, nebo s pravidly pro ochranu dat a soukromí, a to zcela bez ohledu na to, zda jsme či nejsme partnerským subjektem společností, o kterých naleznete informace na těchto internetových stránkách. Uzavřením dohody vyjadřujete svůj souhlas s tím, že smluvní podmínky uvedené v této dohodě zakládají dohodu, která nijak nezávisí na jakékoli jiné dohodě.

2. Shromažďování osobních údajů

2.1 Při používání našich internetových stránek Vás požádáme o to, abyste nám, našim partnerským a přidruženým subjektům a dceřiným společnostem poskytli určité údaje o Vás, jako např. Vaše kontaktní údaje, demografické údaje, informace o Vašem zaměstnání, příjmu, odborné kvalifikaci, zkušenostech s investováním a Vašem vzdělání. U jednotlivců a podnikatelů, kteří chtějí touto cestou zhodnocovat svůj kapitál, si můžeme vyžádat rovněž informace, které se týkají jejich podnikání a osobních finančních poměrů. Vámi poskytnuté informace můžeme my, naše partnerské či přidružené subjekty nebo dceřiné společnosti doplnit o informace, které nám poskytnou třetí osoby. Veškeré informace – tj. informace od Vás a informace z jiných zdrojů – se označují jako „Osobní údaje“.

3. Zpracování a uchování Vašich osobních údajů

3.1 Vaše osobní údaje budeme my, naše dceřiné společnosti a partnerské či přidružené subjekty zpracovávat a uchovávat za následujícími účely:

 • Potvrzení Vaší totožnosti za účelem vytvoření investičního účtu a prokázání, že jste osobou, která splňuje všechny požadavky pro používání služeb poskytovaných na našich internetových stránkách.
 • Prověření legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s transakcemi, které budete provádět prostřednictvím našich internetových stránek nebo uzavřených dohod.
 • Schválení předávání informací o jednotlivcích, společnostech nebo podnikatelích, kteří chtějí touto cestou zhodnocovat svůj kapitál, potenciálním investorům.
 • Ověření vhodnosti investora pro provádění příslušných investic.
 • Monitorování, zlepšování a administrace našich internetových stránek a služeb jí poskytovaných.
 • Umožnění provádět ankety a sčítat uživatelské profily.
 • Poskytování informací o vybraných produktech a službách, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat (ledaže byste nás požádali, abychom tak nečinili).
 • Umožnění nám, našim partnerským a přidruženým subjektům a dceřiným společnostem postupovat v souladu se zákonnými a správními povinnostmi.
 • Kontaktování Vaší osoby za účelem zajištění zákaznické spokojenosti v ohledu na naši roli poskytovatele těchto internetových stránek a poskytnutí podpory Vaší osobě pro zajištění maximálního užitku z našich služeb.
 • Shromažďování statistických informací (IP adresy a názvu počítače, verze internetového prohlížeče, navštívených stránek atd.).
 • Uložení internetové adresy, ze které jste přišli na naše internetové stránky, a klíčových slov zadaných při vyhledávání.
 • Uchovávání jakýchkoli dalších informací, které nám odešlete z formulářů, například pokud nás žádáte o určitý formulář nebo nám poskytujete zpětnou vazbu.

Celkový přehled požadavků je uveden v našem oznámení pro úřad komisaře pro informace v souladu se zákonem o ochraně dat Velké Británie z roku 1998.

3.2 Vaše osobní údaje, které budeme my nebo naše partnerské a přidružené subjekty shromažďovat, zachováme v naprosté tajnosti, a nebudeme je předávat třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Jedinými výjimkami z výše uvedeného jsou následující případy:

 • Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám nebo poskytovatelům služeb v té době, kdy nám a našim partnerským či přidruženým subjektům budou tyto třetí strany nebo poskytovatelé poskytovat své služby. Přitom odpovídajícím způsobem zajistíme, aby tito poskytovatelé služeb vždy udržovali Vaše osobní údaje v tajnosti.
 • Vaše osobní údaje můžeme předávat ve všech takových případech, kdy to bude vyžadováno zákonem, správním ustanovením nebo nařízením soudu či jiného zákonného vládního orgánu nebo rozhodčím tribunálem. Osobní údaje, které mohou být takto zveřejněny, zahrnují mimo jiné informace, které mohou být vyžadovány úřadem provádějícím finanční dozor, tj. US komisí pro burzu a cenné papíry nebo jakoukoli jinou příslušnou správní institucí a které vyžaduje zákon.
 • V rámci uzavřených dohod můžete být informováni o tom, že my nebo naše partnerské a přidružené subjekty mohou Vaše osobní údaje předávat v souvislosti s určitými transakcemi, které budete provádět prostřednictvím našich internetových stránek.
 • V případě, že budeme mít záměr provést určitou větší firemní transakci, jako například předat kontrolu nad naší společností nebo vstoupit na burzu, budou Vaše osobní údaje předány potenciálním kupujícím, podepsaným osobám nebo konzultantům. V případě, že určitou větší firemní transakci uskutečníme, zajistíme odpovídajícím způsobem, aby příjemci Vašich osobních údajů udržovali Vaše údaje v tajnosti.
 • V případě potřeby můžeme naši společnost nebo naše partnerské a přidružené subjekty rozšířit, zmenšit nebo prodat, což může zahrnovat převod určitých divizí nebo celé společnosti ve prospěch jiných osob.

Vaše osobní údaje budou v takovém případě převedeny spolu s jakoukoli takto převedenou divizí, pokud to bude pro tyto účely relevantní, přičemž nový majitel či nově kontrolující strana bude oprávněna používat Vaše osobní údaje za těmi účely, za kterými jste tyto informace poskytli, a to v souladu se smluvními podmínkami definovanými v této ochraně soukromí. Zároveň prosím vezměte na vědomí, že technické údaje, které neodpovídají žádné identifikovatelné osobě, nepředstavují “osobní údaje” za účelem zákona o ochraně osobních dat, 1988 – 2003.

3.3 Cookies jsou krátké informace, které jsou uloženy v jednoduchých textových souborech a které naše internetové stránky ukládají na Váš počítač. Některé cookies mohou být načteny při Vašich následných návštěvách. Informace uložené v cookies se mohou týkat Vašich typických postupů při prohlížení našich internetových stránek, nebo unikátního identifikačního čísla, podle kterých si Vás naše internetové stránky „zapamatují“ pro Vaši další návštěvu. Ostatní cookies se vymaží při zavření prohlížeče. Ty se nicméně týkají pouze fungování našich internetových stránek. Cookies všeobecně neobsahují osobní informace, na základě kterých byste mohli být identifikováni, ledaže byste takovéto informace poskytli přes naše internetové stránky.

3.4 Naše internetové stránky používají cookies na mnoha místech.

 • Při Vaší první návštěvě našich internetových stránek se Vám zobrazí oznámení, které Vás bude o cookies informovat. Pokud kliknete na tlačítko „Skrýt tuto zprávu“, vytvoří naše internetové stránky cookie, která si tuto Vaši preferenci zapamatuje.
 • Internetové stránky vytvoří cookie rovněž při zobrazení nebo použití formuláře „Kontaktujte nás“. Tato cookie neobsahuje žádné osobní informace, ale je použita výhradně za účelem zabránění bezpečnostnímu útoku zvanému „cross-site referral“.
 • Cookie se vytvoří také při aktivaci tlačítek umožňující změnu velikosti textu a úrovně kontrastu.
 • Několik cookies najednou se vytvoří při zapnutí určité funkce kontrolních seznamů. My používáme pro zpřístupnění vyhledávání na našich internetových stránkách vyhledávací službu Google Custom Search. Google vytvoří cookies při používání vyhledávání. Ochranu soukromí od společnosti Google naleznete zde: www.google.com/policies/privacy/.
 • Cookies společnosti Google se na našich internetových stránkách vytvoří také při zobrazení aplikace Google Maps.
 • Většina prohlížečů Vám umožní cookies vypnout nebo upravit jejich nastavení. Další informace o tomto postupu naleznete v menu ‘Pomoc’ ve Vašem prohlížeči. Mějte prosím na vědomí, že pokud cookies vypnete nebo změníte Vaše nastavení, nebudou některé vlastnosti našich internetových stránek pravděpodobně fungovat správně.

4. Změny a dodatky k těmto smluvním podmínkám

4.1 Tato pravidla pro ochranu dat a soukromí můžeme dle našich potřeb patřičně upravit. V takovém případě zveřejníme na našich internetových stránkách jejich aktuální verzi a v horní části stránky uvedeme datum, kdy byla tato pravidla pro ochranu dat a soukromí naposledy změněna. Používáním našich internetových stránek po provedení takovýchto změn vyjádříte Váš souhlas s novou verzí pravidel pro ochranu dat a soukromí.

5. Rozhodné právo; místní soudní příslušnost

5.1 Navštívením nebo používáním našich internetových stránek souhlasíte s tím, že zákony Velké Británie a obzvláště zákon o ochraně dat z roku 1998, bez ohledu na zásady střetu zákonů, které by vyžadovaly nebo umožňovaly použití zákonů jiného právního řádu, budou považovány za rozhodné právo pro tyto smluvní podmínky použití.

5.2 V případě uzavření jakékoli dohody prostřednictvím těchto internetových stránek se budou smluvní podmínky takové příslušné dohody řídit zákony, na které specificky odkazuje taková uzavřená dohoda.

5.3 Naše neschopnost uplatňovat či vymáhat jakákoli práva nebo ustanovení vyplývající z těchto smluvních podmínek použití nepředstavuje zřeknutí se takovýchto práv nebo povinností v tomto či jakémkoli jiném případě. V případě, že se určité ustanovení vyplývající z těchto pravidel pro ochranu dat a soukromí stane neplatným, zůstanou ostatní ustanovení těchto pravidel pro ochranu dat a soukromí v plné platnosti a účinnosti. V případě, že bude určité ustanovení vyplývající z těchto pravidel pro ochranu dat a soukromí shledáno protizákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, bude poté takovéto ustanovení možné považovat za oddělitelné od ostatních pravidel pro ochranu dat a soukromí, přičemž platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení tímto zůstane nedotčena.