Poučení o rizicích

Investoři by se měli před provedením jakékoli investice nejprve poradit se svým nezávislým finančním poradcem. Následující poučení o investičních rizicích nepředstavuje vyčerpávající a všezahrnující seznam veškerých potenciálních rizik. Rizika, která zde nejsou uvedena, mohou být nedílnou součástí jakékoli investice.

Můžete přijít o část z Vaší investice či celou Vaši investici

Žádný z investičních nástrojů, který je uveden na těchto internetových stránkách, nezaručuje úspěch. Společnost SymCredit ani jakýkoli z jejích partnerských či přidružených subjektů nemůže zaručit, že Vaše investice bude úspěšná. Je proto možné, že přijdete o část z Vašeho investovaného základního kapitálu či o celý Váš investovaný základní kapitál.

Portfolio peer-to-peer půjček může obsahovat velký počet nesplácených půjček, což může pro investory znamenat ztrátu části svého základního kapitálu či celého svého základního kapitálu.

Rovněž mezi start-up společnostmi a společnostmi v rané fázi vývoje je velký počet těch, které nakonec nemusí představovat úspěšnou investici. Je možné, že nemusí být pro úspěch dost dobře zkapitalizované, nemusí se jim dařit úspěšně rozvíjet svůj byznys plán, nemusí být konkurenceschopné kvůli své malé velikosti atd. Je rovněž možné, že tyto společnosti nemusí být schopny realizovat svůj byznys plán a dosahovat svých cílů. Neefektivní řízení společnosti nebo špatná rozhodnutí ze strany managementu mohou takovou společnost přivést do úpadku.

V případě platforem poskytujících peer-to-peer půjčky je možné, že pokud platforma nemá uzavřeny dohody o řádném spravování a obsluze půjček, může to v případě jejího selhání znamenat ztrátu Vámi vloženého kapitálu.

Vaše investice nemusí být zpeněžitelná

Je možné, že Vaši investici nebudete moci po určitou dobu zpeněžit či z ní jinak realizovat hotovost. V případě peer-to-peer půjček je nutné provést restrukturaci, což bude mít za následek prodloužení doby splácení jistiny a úroků. Start-up společnosti a společnosti v rané fázi vývoje se mohou rozvíjet pomaleji a nemusí být schopny nalézt kupce či získat nové investory, kteří by umožnili investorům jejich investici zpeněžit.

Investiční nástroje uvedené na našich internetových stránkách nejsou obchodovány veřejně. To znamená, že nejsou přihlášeny pro obchodování na veřejném trhu a nejsou přihlášeny ani pro veřejný prodej. Proto je možné, že narazíte na určitá omezení, která Vám mohou zabránit v prodeji či převodu Vaší investice.

V případě investičních fondů se může jednat o taková omezení, která Vám budou znemožňovat výběr Vašeho kapitálu či jeho vykoupení, a to až do doby splatnosti investice či dokud ji investiční manažer neprodá. V případě, že se rozhodnete Vaší investici vybrat či vykoupit před uplynutím doby splatnosti, mohou Vám být naúčtovány pokuty či další poplatky.

Hospodářský pokles a tržní volatilita

Hospodářské poklesy a všeobecná tržní volatilita mohou negativně ovlivnit hodnotu Vaší investice. Start-up společnosti a společnosti v rané fázi vývoje mohou reagovat na ekonomické poklesy mimořádně citlivě. Příjemci půjček nemusí být schopni splácet své půjčky a mohou selhávat v plnění svých povinností.

Nepříznivé dopady směnných kurzů mezi jednotlivými měnami, ve kterých jsou vedeny Vaše investice, a měnou Vaší původní investice, mohou rovněž znamenat ztrátu Vašeho kapitálu. Zajišťovací techniky přitom nemusí být úspěšné či nebude možné investici zajistit proti riziku měnových výkyvů dostatečně.

Na hodnotě Vašich investic se mohou negativně projevit také teroristické útoky, války, politická nestabilita a přírodní katastrofy, které mohou výrazně narušit globální trhy.

Tržní riziko

Investice s fixní návratností jsou vystaveny úvěrovému riziku, riziku nelikvidnosti a riziku změn úrokových sazeb. Úvěrové riziko znamená, že příjemce půjčky pravděpodobně nesplatí půjčku celou, přičemž pokud je takových příjemců více, může to znamenat rovněž ztrátu Vašeho kapitálu. V případě, že po provedení Vaší investice úrokové sazby vzrostou, může se kupní síla Vašeho kapitálu zmenšit. A je možné, že nebudete moci těžit z vyšších úrokových sazeb, dokud Vaše stávající investice nesplatí jistinu  a úroky.

Korelace k ostatním investicím

Nelze zajistit, aby investice do společností v rané fázi vývoje nebo investice do peer-to-peer půjček vykazovaly nízkou korelaci k tradičnímu portfoliu cenných papírů.

Změny v zákonech nebo ustanoveních

Rovněž změny v zákonech či zákonných ustanoveních mohou negativně ovlivnit hodnotu Vaší investice.

Rizika investic spravovaných portfolio manažerem

Investiční manažeři nemohou nijak zaručit ani zajistit, že investice bude vykazovat vysokou výkonnost. Investiční manažer nemusí mít dostatek dobrých investičních příležitostí nebo nemusí být schopen diverzifikovat investiční portfolio. Dále se mu nemusí podařit rozpoznat dobré investice, nebo může vybrat špatné investice. V případě, že rozhodování o investicích bylo svěřeno do rukou investičního manažera, mohou být Vaše práva vykonávat kontrolu nad Vašimi investicemi omezená.

Účetnictví a daně

Je možné, že bude obtížné přesně stanovit hodnotu Vašich investic v ohledu na daně a účetnictví. Změny v daňových sazbách mohou negativně ovlivnit výši Vašich zisků po odečtení daňového zatížení. Je také možné, že nebudete moci použít Vaše investiční ztráty za účelem kompenzace či snížení daně z investice či určitého typu příjmu.

Správní a zákonná ochrana

Investiční nástroje uvedené na těchto internetových stránkách nejsou schváleny žádným regulačním úřadem. Uvedené investiční nástroje nejsou přihlášeny pro prodej na základě veřejné nabídky. Vaše uzavřená dohoda o investicích přitom nemusí podléhat zákonům země, ve které žijete. A je možné, že nebudete moci využívat výhod ochrany, které mohou běžně využívat investoři v zemi Vašeho trvalého pobytu. Vaše práva požadovat odškodnění v případě ztrát se mohou omezovat pouze na ty případy, ve kterých se investiční manažer nebo jiná strana spravující Vaše investice, dopustila podvodu či hrubého zanedbání.