Podmínky použití

1. Základní informace

1.1 Tento dokument popisuje podmínky použití („Podmínky použití”) internetových stránek nacházejících se na adrese www.symcredit.com, a to včetně všech jejich subdomén („Internetové stránky”).

1.2 Navštívením nebo užíváním těchto internetových stránek potvrzujete (Vy jako „Uživatel“ nebo „Vy“), že jste si přečetl a souhlasil s těmito podmínkami použití, a to nehledě na to, zda jste registrovaným uživatelem těchto internetových stránek.

1.3 Podmínky použití uvedené v tomto dokumentu upravují technické aspekty použití těchto internetových stránek. Jedná se o podmínky, které jsou zásadní pro vztah mezi Vámi a naší společností v momentu používání našich internetových stránek. Tyto podmínky použití se v žádném ohledu nevztahují na jakoukoli další dohodu, kterou uzavřete během používání těchto internetových stránek.

2. Vlastnictví internetových stránek

2.1 Tyto internetové stránky jsou vlastnictvím společnosti Symfonie P2P Ltd, která je zároveň jejich provozovatelem. Společnost Symfonie P2P Ltd byla založena jako společnost s ručením omezeným podle právního řádu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a je registrována pod číslem 08703133 (dále „Společnost“, „My“, „Naše“ nebo „Nás“). Sídlo společnosti se nachází na adrese 16 High Holborn, Londýn WC1V 6BX, Velká Británie. Sídlo společnosti je otevřeno v běžnou pracovní dobu. Telefonní kontakt: +44 208 616 7499 a e-mailová adresa: info@symfoniegroup.com.

2.2 K našim dceřiným společnostem patří společnosti SymVest s.r.o a SymCredit s.r.o (dále jen „Dceřiné společnosti“), přičemž obě dvě společnosti mají právní formu společností s ručením omezeným založených podle právního řádu České republiky.

2.3 Jsme přidruženým subjektem skupiny společností Symfonie Group (dále „Skupina“). Součástí skupiny jsou společnosti Symfonie Capital, LLC (společnost s ručením omezeným založená podle právního řádu státu Delaware), Symfonie Capital Ltd (společnost s ručením omezeným založená podle zákonů Velké Británie) Symfonie Capital Advisors, s.r.o (společnost s ručením omezeným založená podle zákonů České republiky). Tyto společnosti jsou zapsané u US komise pro burzu a cenné papíry podle zákona o investičních poradcích z roku 1940. Kromě toho je náš partnerský subjekt, společnost Portia Investment Advisors Ltd (společnost s ručením omezeným založená podle zákonů Velké Británie), schválena a regulována ve Velké Británii u místního úřadu pro finanční etiku (Financial Conduct Authority). Ačkoli jsou tyto společnosti našimi přidruženými subjekty, neneseme v žádném případě odpovědnost za informace o produktech a službách, které uvádí, za způsob, jakým provádí své obchodní operace ani za dohody, které uzavírají.

3. Použití internetových stránek

3.1 Materiály uvedené na těchto internetových stránkách jsou určeny výhradně pro informativní účely. V žádném případě, žádným způsobem ani v žádné podobě nepředstavují nabídku cenných papírů nebo investičních služeb ani investiční nabídku.

3.2 Produkty a služby, které my a naše partnerské subjekty poskytujeme, jsou všeobecně vzato určeny pouze pro sofistikované investory, kteří jsou o investici a finančních transakcích dostatečně informováni a plně jim rozumí a kteří prokáží, že jsou schopni, ochotni a připraveni nést riziko případných ztrát svých finančních prostředků, které je s těmito transakcemi spjato. Kromě toho pro Vás nemusí být právní a správní ochrana v  právním řádu země Vašeho trvalého pobytu dostupná v takovém rozsahu, v jakém by byla, pokud by naše přidružené subjekty byly upraveny ve Vašem právním řádu. Použitím těchto internetových stránek souhlasíte s tím a berete plně na vědomí, že Vaše možnost domáhat se Vašich práv vůči nám a našim přidruženým a partnerským subjektům může být omezená.

3.3 Všem uživatelům plně doporučujeme, aby se před provedením jakékoli investice poradili se svým vlastním nezávislým finančním poradcem a o příslušné investici se samostatně a nezávisle informovali. Všem uživatelům rovněž doporučujeme, aby své investiční portfolio jednoznačně diverzifikovali.

3.4 Tyto internetové stránky jsou určeny pouze pro uživatele starší osmnácti (18) let (v případě fyzických osob), kteří jsou schopni provádět samostatně investiční rozhodnutí. Jakákoli registrace, používání či navštěvování těchto internetových stránek fyzickou osobou mladší 18 let či osobou bez zkušeností a schopnosti činit svá vlastní investiční rozhodnutí není povoleno a je v rozporu s těmito podmínkami použití. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s tím a ručíte za to, že jste osobou starší 18 let (v případě fyzických osob)
a souhlasíte s těmito smluvními podmínkami a podmínkami použití a budete je dodržovat. V případě porušení jakéhokoli z ustanovení těchto podmínek použití nebo jakéhokoli jiného porušení dohody mezi Vámi a námi, jsme oprávnění zrušit Vaše členství a smazat Váš profil a také jakýkoli obsah a informace, které jste na tyto internetové stránky zaslali a/nebo Vám zakázat používání či přístup ke službám nebo těmto internetovým stránkám (či jakékoli části, aspektu nebo vlastnosti příslušné služby nebo internetových stránek).

3.5 Naše internetové stránky Vám nabízí možnost provádět transakce a uzavírat dohody se společnostmi, jejichž produkty jsou na těchto internetových stránkách představeny (dále, „Dohody“). Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, berete tím na vědomí a souhlasíte s tím, že takové dohody nijak nesouvisí s podmínkami používání těchto internetových stránek, a to zcela bez ohledu na to, zda jsme či nejsme partnerským subjektem společností, o kterých na těchto internetových stránkách naleznete informace. Uzavřením takové dohody vyjadřujete svůj souhlas s tím, že smluvní podmínky uvedené v takové dohodě nijak nezávisí na těchto podmínkách použití. A dále souhlasíte s tím, že nás nebudete činit jakkoli odpovědnými za jakékoli ztráty, které realizujete následkem Vašeho rozhodnutí uzavřít jednu či více takových dohod.

3.6 Provedením obchodní operace s jakoukoli z našich dceřiných společností souhlasíte s tím, že smluvní podmínky jakýchkoli dohod uzavřených s našimi dceřinými společnostmi jsou samostatnými dohodami a netvoří součást těchto podmínek použití. V případě, že se budou mezi podmínkami použití upravující používání těchto internetových stránek a smluvními podmínkami příslušné dohody vyskytovat rozdíly nebo rozpory, budou v ohledu na jakoukoli dohodu, kterou uzavřete, vždy převažovat podmínky této dohody. Dále souhlasíte s tím, že nejsme smluvní stranou v žádné dohodě, kterou uzavře naše dceřiná společnost, pokud nebude stanoveno jinak, a proto bude Vaše možnost domáhání se Vašich práv vůči nám soudní cestou omezená.

3.7 Při návštěvě našich internetových stránek se můžete zaregistrovat a stát se jejich registrovaným uživatelem. V případě souhlasu s registrovaným členstvím vyjadřujete Váš souhlas s tím, že můžeme předávat určité Vámi poskytnuté údaje našim dceřiným společnostem, přidruženým a partnerským subjektům. Vaše údaje budou přitom použity pouze v souladu s příslušnými zákony a ustanoveními. Další informace o našich pravidlech ochrany dat a soukromí naleznete v příslušném dokumentu Ochrana dat a soukromí.

3.8 Při návštěvě našich internetových stránek se můžete rozhodnout, že se stanete registrovaným uživatelem či provedete určitou investici, zakoupíte produkt či službu, požádáte o finance nebo vyjádříte svůj zájem o uzavření obchodního vztahu s jedním či více z našich přidružených subjektů či dceřiných nebo partnerských společností, které poskytují informace prostřednictvím těchto internetových stránek. Vyjádřením Vašeho souhlasu potvrzujete, že Vámi poskytnuté informace jsou vždy zcela pravdivé a platné. Dále souhlasíte s tím, že patřičně poskytnete informace, které budeme potřebovat pro ověření platnosti Vámi poskytnutých údajů.

3.9 Podmínky použití těchto internetových stránek zůstávají v platnosti i poté, co se rozhodnete uzavřít určitou dohodu. Pokud se nicméně ukáže, že mezi podmínkami použití těchto internetových stránek a dohodou jsou určité rozpory, souhlasíte s tím, že bude platit znění dohody.

3.10 Tyto internetové stránky jsou určeny výhradně pro osoby, které si jsou vědomy svých dostatečných dovedností, znalostí a vědomostí nutných pro posouzení rizik investování do různých typů produktů uvedených na těchto internetových stránkách. Pokud se v průběhu požívání těchto internetových stránek rozhodnete pro uzavření určité dohody, budeme po Vás požadovat, abyste prokázali, že příslušným rizikům plně rozumíte a že jste osobou vhodnou v ohledu na Vaší sofistikovanost, výši příjmů nebo Vaše celkové jmění či úroveň zkušeností a dovedností pro provádění investic a že se v ohledu na Vaše investiční rozhodnutí nespoléháte výhradně na informace poskytnuté těmito internetovými stránkami.

3.11 V naší výhradní diskreční pravomoci si vyhrazujeme právo kdykoli bez či po předchozím oznámení omezit či zakázat přístup k těmto internetovým stránkám jakékoli osobě, zejména pokud se budeme domnívat, že nejste osobou starší 18 let či osobou jinak nezpůsobilou pro provádění investic do produktů nabízených na těchto internetových stránkách.

3.12 Nepřebíráme odpovědnost za přesnost jakýchkoli informací či obsahu poskytnutého našimi uživateli, našimi přidruženými subjekty nebo dalšími třetími stranami. Ačkoli jsme stanovili pro uživatele těchto internetových stránek a zasílání materiálů určitá pravidla, nijak nekontrolujeme ani nejsme žádným způsobem odpovědni za to, co uživatele na tyto internetové stránky zasílají.

3.13 Nikdo z nás, našich přidružených subjektů nebo dceřiných společností nemohou nijak garantovat výkonnost investice ani návratnost Vašeho kapitálu. Nijak neslibujeme, že můžete na základě těchto internetových stránek dosáhnout uvedených specifických výsledků.

3.14 V určité okamžiky se může stát, že budou naše internetové stránky dočasně nedostupné kvůli údržbě či z jiných důvodů. Nijak nepřebíráme odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí, narušení, smazání, vadu, zpoždění provozu nebo přenosů, přerušení komunikace, krádež nebo zničení či neoprávněný přístup, či změnu způsobu komunikace s uživatelem. Nejsme odpovědni za problémy či technické poruchy telefonní sítě či linek, počítačových systémů s připojením k internetu, serverů nebo providerů, počítačového vybavení, softwaru, nefunkčnost e-mailu či přehrávačů v důsledku technických problémů či vysokého provozu na internetu nebo na našich internetových stránkách či kombinací obojího, a to včetně škod či poškození uživatelů či počítače jakékoli jiné osoby v souvislosti s či následkem sdílení či stahování materiálů z těchto internetových stránek či v ohledu na tuto službu. Nejsme žádným způsobem odpovědni za ztráty či škody, a to včetně jakékoli ztráty či poškození uživatelova obsahu, dále za finanční škody či ztráty zisků, ztráty v oblasti podnikatelské činnosti, či poranění osoby nebo její smrt následkem používání těchto internetových stránek určitou osobou, obsahu jakéhokoli uživatele či obsahu třetí osoby zaslaného na či prostřednictvím těchto internetových stránek či služby nebo zaslané uživatelům, či jakékoli on-line či off-line interakce mezi uživateli těchto internetových stránek.

3.15 Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit bez předchozího oznámení jakýkoli obsah na těchto internetových stránkách a jakékoli služby nabízené prostřednictvím těchto internetových stránek. Odkazy na jakékoli produkty, služby, postupy či další informace pod určitým obchodním názvem, značkou, výrobcem, dodavatelem či jinak nevytváří ani jinak nevyjadřují propagaci, sponzorství či doporučení výše uvedeného, ani žádnou formu spolupráce naší společnosti s takovým subjektem.

4. Změny a dodatky k těmto podmínkám použití

4.1 Tyto podmínky použití mohou být čas od času změněny. V případě, že tak učiníme, uveřejníme aktuální verzi podmínek použití na našich internetových stránkách a v horní části stránek uvedeme datum poslední změny. Využíváním našich služeb či našich internetových stránek po provedení takovýchto změn vyjádříte Váš souhlas s novou verzí podmínek použití.

5. Vlastnická práva na obsah internetových stránek; Omezená licence

5.1 Veškerý obsah na těchto internetových stránkách, a to nejen v ohledu na návrhy, texty, grafické prvky, obrázky, videa, informace, software, hudbu, zvuky a další soubory, a jejich výběr a uspořádání („Obsah internetových stránek“), jsou vlastnictvím společnosti, jejích přidružených subjektů, dceřiných a partnerských společností, a to se všemi vyhrazenými právy. Žádná část z obsahu těchto internetových stránek nesmí být bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti žádným způsobem či za použití jakýchkoli prostředků modifikována, kopírována, distribuována, upravována, rozmnožována, znovu uveřejňována, stahována, zobrazována, odesílána, či prodávána, pokud se výše uvedené nevztahuje na Váš osobní uživatelský obsah (viz, jak je stanoveno níže), který na tyto internetové stránky zašlete zcela v souladu s právními ustanoveními.

5.2 V případě, že jste osobou vhodnou pro používání těchto internetových stránek, bude Vám udělena omezená licence pro přístup a používání těchto internetových stránek a stahování či tisk kopií jakékoli části z obsahu těchto internetových stránek, nicméně pouze pro Vaše osobní použití v souvislosti s používáním těchto internetových stránek nebo služeb, a pouze za podmínky, že budete dodržovat veškerá vlastnická a autorská práva.

5.3 Opětovné zveřejňování obsahu těchto internetových stránek na jakýchkoli jiných internetových, intranetových či extranetových stránkách či začleňování informací do jakékoli jiné databáze nebo shromažďování, a jakékoli další používání obsahu těchto internetových stránek je přísně zakázáno. Vyhrazujeme si právo vymáhat porušení těchto pravidel používání obsahu našich internetových stránek soudní cestou, a to největší možnou měrou, kterou umožňuje zákon. Jakékoli používání těchto internetových stránek či jejich obsahu, které není povoleno na základě stanovených podmínek pro používání těchto internetových stránek, je bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti striktně zakázáno a bude mít za následek ukončení platnosti udělené licence. Takové nepovolené používání může být rovněž v rozporu s platnými zákony, a to zejména s autorským právem a zákony o obchodních značkách a příslušnými stanovami a ustanoveními o komunikaci. Pokud tak není explicitně stanoveno těmito podmínkami, není možné chápat jakoukoli část těchto podmínek jako udělení licence na práva duševního vlastnictví, ať již by se tak mělo stát na základě zásady estoppel, implicitně či jakýmkoli jiným způsobem. Tuto licenci jsme oprávněni kdykoli odebrat, a to bez předchozího ohlášení a na základě uvedení důvodu či bez uvedení důvodu.

5.4 Bez našeho předchozího souhlasu nejste oprávněni:

 • používat pro přístup na tyto internetové stránky či shromažďování informací z těchto internetových stránek jakékoli automatizované prostředky (zejména roboty, pavouky, skripty či jiné automatizované prostředky či aplikace);
 • vytvářet orámování těchto internetových stránek či používat rámovací techniky pro začleňování jakéhokoli obsahu či dalších vlastnických informací, umísťovat přes tyto internetové stránky vyskakovací okna, či ovlivňovat zobrazování těchto internetových stránek jakýmkoli jiným způsobem;
 • používat techniky „screen scraping”, „database scraping” či se zapojovat do jakýchkoli dalších aktivit za účelem získávání obsahu či dalších informací; nebo
 • používat tyto internetové stránky jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s příslušnými zákony či který by mohl tyto internetové stránky poškodit, zablokovat, přetížit, či narušit nebo by mohl narušovat používání těchto stránek pro jakoukoli jinou osobu.

5.5 V případě, že se budeme domnívat, že jste porušili či postupovali jakkoli v rozporu s jakýmkoli ustanovením těchto podmínek použití, jsme oprávněni ukončit, zablokovat či omezit Váš přístup či používání těchto internetových stránek a služeb, a to z jakéhokoli důvodu.

6. Prohlášení uživatele

6.1 Prohlašujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že žádný materiál, který zašlete z Vašeho účtu či jiným způsobem nebo materiál, který budete sdílet prostřednictvím našich služeb, nebude v rozporu s právy třetích osob, zejména s autorskými právy, právy týkající se obchodních značek, soukromí, propagace či s dalšími osobními či vlastnickými právy; a že takový materiál ani nebude mít pomlouvačný, hanobící či jakýkoli jiný protiprávní obsah. Dále souhlasíte s tím, že nebudete pomocí elektronických či jiných prostředků shromažďovat či využívat e-mailových adres nebo ostatních kontaktních údajů uživatelů z nabízených služeb či z těchto internetových stránek za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů či navazování jakékoli jiné nevyžádané komunikace. Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat automatizované skripty za účelem shromažďování informací z našich služeb či z těchto internetových stránek či za jakýmkoli jiným účelem. A také souhlasíte s tím, že nebudete používat tyto internetové stránky či poskytované služby jakýmkoli nezákonným způsobem či jakýmkoli jiným způsobem, který by tyto internetové stránky mohl poškodit, zablokovat, přetížit či jakkoli narušit. Kromě výše uvedeného souhlasíte také s tím, že nebudete tyto internetové stránky používat za účelem:

 • nahrávání, zasílání, sdílení, ukládání či jakéhokoli zpřístupňování jakéhokoli obsahu, který pokládáme za škodlivý, ohrožující, protizákonný, hanobící, porušující práva, urážlivý, štvavý, obtěžující, vulgární, obscénní, podvodný, narušující práva na soukromí či propagaci, nenávistný, či rasově, etnicky či jiným způsobem nekorektní;
 • vytváření, nicméně pouze v případech povolených společností, více než jednoho uživatelského účtu, vytváření uživatelského účtu jménem jiné osoby než osoby vlastní, provozování uživatelského účtu jménem či ve prospěch osoby, která není vhodná pro vytvoření uživatelského účtu a jeho provozování svým vlastním jménem, či vytvoření uživatelského účtu jménem jakékoli skupiny či etnika (kromě schválených investičních účtů založených jménem právnického subjektu či účtů založených za účelem uzavírání dohod s jednou či vícero společnostmi, jichž informace jsou uveřejněny na těchto internetových stránkách).
 • vydávání se za jakoukoli jinou osobu či subjekt, nebo uvádění nepravdivých informací či jiným způsobem zavádějících informací o svém věku či o své přidruženosti k či oprávnění jednat jménem jiné osoby či subjektu;
 • nahrávání, zasílání, přenášení, sdílení či jakéhokoli zpřístupňování nevyžádaných či nepovolených reklamních materiálů, nabídek, propagačních materiálů, „junk mailu“, „spamu“, „řetězových dopisů, „pyramidových her“ či jakýchkoli dalších nabídek;
 • nahrávání, zasílání, přenášení, sdílení, ukládání či jakéhokoli veřejného zpřístupňování soukromých informací třetích osob, zejména adres, telefonních čísel, e-mailových adres, čísel sociálního pojištění a platebních karet na těchto internetových stránkách;
 • požadování osobních informací od jakékoli fyzické osoby mladší 18 let či hesel nebo osobních identifikačních údajů za komerčními či protizákonnými účely od jakéhokoli uživatele;
 • nahrávání, zasílání, přenášení, sdílení či jakéhokoli zpřístupňování materiálů obsahujících softwarové viry či jiné počítačové kódy, soubory či programy navržené za účelem narušení, zničení či omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního vybavení;
 • zastrašování či obtěžování ostatních uživatelů;
 • nahrávání, zasílání, přenášení, sdílení, ukládání či jakéhokoli jiného zpřístupňování obsahu, který by představoval, podněcoval či jakkoli jinak poskytoval návody na páchání trestných činů, porušoval práva cizích osob, či který by jinak zakládal odpovědnost nebo porušoval místní, obecní, národní či mezinárodní právo;
 • používání či pokoušení se o používání účtů, služeb či systému jiných osob bez povolení od těchto osob a společnosti nebo vytváření falešné identity u služeb či na těchto internetových stránkách; nebo
 • nahrávání, zasílání, přenášení, sdílení či jakéhokoli zpřístupňování obsahu, který je na základě výhradního posouzení společnosti nekorektní nebo který omezuje či znemožňuje jiným osobám využívat či mít prospěch z těchto internetových stránek, nebo který by mohl společnost či její uživatele vystavit jakékoli újmě či odpovědnosti jakéhokoli druhu.

7. Uživatelský obsah zasílaný na tyto internetové stránky

7.1 Nesete výhradní odpovědnost za Vaše osobní či obchodní údaje, fotografie, profily, zprávy, poznámky, text, informace, hudbu, videa, kontaktní údaje a za výše uvedené také u ostatních osob, dále reklamní materiály či další obsah, který nahrajete, zveřejníte, poskytnete či necháte zobrazit (dále „zašlete“) na či prostřednictvím těchto internetových stránek, nebo zašlete či budete sdílet s ostatními uživateli (souhrnně „Uživatelský obsah“). V rozporu s těmito podmínkami použití je přímo kontaktovat členy či se pokoušet o uzavření investičních dohod či dohod o půjčkách se členy mimo rámec poskytovaných služeb. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že naše společnost může ve své výhradní diskreční pravomoci, nicméně není povinna, posoudit a smazat či odstranit (bez předchozího oznámení) jakýkoli uživatelský obsah, zejména uživatelský obsah, který je na základě výhradního posouzení společnosti v rozporu s těmito podmínkami použití, který může být urážlivý či protizákonný nebo může být v rozporu s právy uživatelů a dalších osob, či jim může způsobovat újmu či ohrožovat jejich bezpečnost.

7.2 Odesláním uživatelského obsahu na jakoukoli část těchto internetových stránek společnosti automaticky udělujete, a prohlašujete a zaručujete, že máte právo na to udělit, nezrušitelnou, automaticky se prodlužující, nevýlučnou, přenositelnou, plně zaplacenou, celosvětově platnou licenci (s právem na přidělávání podlicencí) na používání, kopírování, veřejnou implementaci, zobrazování, převádění do odlišných formátů, překládání, pořizování výňatků (celkově či po částech) a distribuci takového uživatelského obsahu, a to za jakýmkoli účelem přímo na internetových stránkách či v souvislosti s těmito internetovými stránkami či jejich propagací, dále na přípravu dalších materiálů obsahujících takový uživatelský obsah či jeho začleňování do nich, a také udělujete souhlas a povolujete pořizovat podlicence za všemi výše uvedenými účely. Váš uživatelský obsah můžete z těchto internetových stránek kdykoli odstranit. V případě, že se Váš obsah rozhodnete odstranit, zůstane udělená licence plně platná.

7.3 Jste oprávněni prohlížet osobní nebo obchodní údaje (a to včetně údajů o platebních kartách) zaslané na tyto internetové stránky jinými uživateli, ale nejste oprávněni tyto údaje uveřejňovat či jinak používat za jinými účely, než za účelem posouzení platební solventnosti takových uživatelů.

8. Souhlas s elektronicky prováděnými operacemi a poskytováním informací

8.1 Vzhledem k tomu, že působíme výhradně na internetu, je nutné, abyste nám udělili Váš souhlas pro provádění obchodních operací on-line a elektronickou cestou. Dále potřebujeme Váš souhlas také z toho důvodu, abychom Vám elektronicky mohli poskytovat určité informace, a to buď prostřednictvím našich internetových stránek, nebo na e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete. Vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami použití souhlasíte s tím, že od nás budete veškeré dokumenty, komunikaci, upozornění, smlouvy a dohody vyplývající z či týkající se Vašeho používání těchto internetových stránek a služeb přijímat elektronicky, zejména jakékoli prováděné investice či zažádané nebo přijaté půjčky, dále Vaši registraci jakožto příjemce půjčky či investora na těchto internetových stránkách, jakékoli Vámi financované půjčky nebo investice, uzavírané dohody, používání těchto služeb Vaší osobou a správu Vašich půjček nebo investic, ať již budou financovány Vámi či pro Vás jakožto příjemce či investora zaregistrovaného na těchto internetových stránkách (v každém jednotlivém případě dále, „Informace“).

8.2 Veškeré informace Vám budou poskytovány elektronickou cestou, a to uveřejněním na našich internetových stránkách nebo zasláním na Vámi poskytnutou ověřenou e-mailovou adresu. Papírové verze jsou poskytovány na přání a jsou za ně účtovány poplatky za poštovné a manipulaci.

8.3 Váš souhlas s přijímáním informací a prováděním obchodních operací elektronickou cestou, a zároveň také náš souhlas s předchozím se vztahuje na každou jednotlivou operaci, které se taková informace týká, a to ať již vztahu mezi námi a Vámi či Vámi a jakoukoli společností, jíž produkty jsou uvedeny na seznamu na těchto internetových stránkách. Váš souhlas zůstane platný a účinný po dobu Vašeho statusu uživatele, přičemž v případě, že Váš status uživatele zanikne, bude Váš souhlas platit dále až do té doby, dokud veškeré informace týkající se operací, které proběhly v době Vašeho statusu uživatele, nebudou poskytnuty, vypořádány nebo ukončeny.

8.4 Před zahájením provádění obchodních operací elektronickou cestou byste si měli ověřit, zda Vaše hardwarové a softwarové vybavení splňuje požadavky na vybavení uvedené níže.

 • Hardwarové a softwarové požadavky. Pro přístup a příjem informací elektronickou cestou musí Váš počítač splňovat následující požadavky na hardwarové a softwarové vybavení: přístup k internetu, e-mailový účet a příslušný software pro přijímání e-mailů po internetu; internetový prohlížeč, který podporuje technologii SSL a zabezpečené přenosy, jako např. Internet Explorer 5.0 či vyšší a Netscape Navigator 6.0 či vyšší, nebo podobný software; a hardware schopný provozovat toto softwarové vybavení.

8.5 Souhlas s nastavením způsobu komunikace: Udělujete výslovný souhlas s tím, že od nás, našich přidružených subjektů, agentů a dalších volajících na jejich přání a svým jménem budete přijímat hovory a zprávy, a to včetně automaticky vytáčených a přednastavených telefonických zpráv, a SMS zpráv (včetně textových zpráv) na Vaše telefonní číslo, které jste poskytli či poskytnete v budoucnosti (včetně jakýchkoli čísel mobilních telefonů). Váš mobilní operátor Vám může naúčtovat poplatky dle objemu takto přenesených služeb.

8.6 Další požadavky na mobilní technologie. V případě, že používáte pro elektronický přístup na naše internetové stránky a k poskytovaným informacím mobilní zařízení (jako např. chytré telefony, tablety a podobná zařízení), budete se muset nad rámec výše uvedených požadavků ujistit, zda máte na těchto mobilních zařízeních nainstalován software umožňující tisk a ukládání informací poskytovaných během podávání žádosti. Tyto aplikace lze ve většině mobilních zařízení nalézt v příslušném elektronickém obchodě pro stahování mobilních aplikací „app store“. V případě, že Vám toto Vaše mobilní zařízení neumožňuje, přistupujte prosím na naše internetové stránky ze zařízení, které tyto vlastnosti nabízí.

8.7 Pokud jste fyzickou osobou, je nutné, abychom byli informováni o jakýchkoli změnách týkající se Vaší e-mailové adresy nebo Vaší poštovní doručovací adresy, abyste od nás mohli dostávat i nadále veškeré informace včas. V případě, že se změnila Vaše e-mailová adresa uvedená při Vaší registraci, je nutné, abyste nás o takové změně informovali, a sice přidáním Vaší e-mailové adresy na tyto internetové stránky. Dále také souhlasíte s tím, že aktualizujete rovněž Vaši adresu trvalého bydliště a telefonní číslo uvedené na těchto internetových stránkách. Pokud jste podnikatelským subjektem či právnickou osobou či jednáte jménem podnikatelského subjektu či právnické osoby, je nutné, abyste nás informovali o jakýchkoli změnách týkajících se e-mailové adresy, telefonního čísla a adresy hlavního sídla takové osoby, viz „Podmínky vztahující se na podnikatelské subjekty a právnické osoby“ uvedené níže.

8.8 Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že (a) o Vaší osobě poskytnete přesné, aktuální a úplné informace, tak jak je vyžadováno na všech registračních formulářích na těchto internetových stránkách či společností jakýmkoli jiným způsobem („Registrační údaje“); (b) Vaše heslo a identifikační údaje budete uchovávat v bezpečí; (c) budete aktualizovat Vaše registrační údaje, a jakékoli další údaje poskytnuté společnosti, a že zajistíte, že budou neustále ve své přesné, aktuální a úplné podobě; (d) ihned společnost informujete o jakýchkoli podstatných změnách ohledně informací či okolností, které by mohly ovlivnit Vaši způsobilost pro další používání těchto internetových stránek či služeb či dodržování podmínek, za kterých tyto internetové stránky nebo služby používáte; a (e) že budete nést plnou odpovědnost za jakékoli používání Vašeho účtu a jakékoli kroky, které budou podniknuty pod Vaším účtem.

8.9 Používáním našich internetových stránek jménem podnikatelského subjektu či právnické osoby, a to byť byste byli jejich jediným vlastníkem, prohlašujete a ručíte za to, že jste byl tímto podnikatelským subjektem či právnickou osobou, jichž jménem vystupujete a jednáte, řádně pověřen v souladu s výše uvedeným, a máte tak jménem příslušného podnikatelského subjektu či právnické osoby či v roli, ve které vystupujete, příslušnou pravomoc pro uzavírání závazných dohod a že tento podnikatelský subjekt či právnická osoba má dle Vašeho nejlepšího vědomí čistý rejstřík v každém právním řádu, ve kterém je zapsána a vedena za účelem realizace své obchodní činnosti. Dále potvrzujete, že souhlasíte se všemi body těchto podmínek použití jakožto Vy soukromá osoba a také jménem příslušného podnikatelského subjektu či právnické osoby, a prohlašujete a ručíte za to, že tento příslušný podnikatelský subjekt či právnická osoba budou dodržovat veškeré body těchto podmínek použití. Pokud Vy, podnikatelský subjekt či právnická osoba, nebo jakákoli jiná osoba vystupující jménem tohoto podnikatelského subjektu či právnické osoby či jakýkoli garant (tam, kde existuje) poruší jakýkoli bod těchto podmínek použití, či poruší jinak dohodu mezi podnikatelským subjektem či právnickou osobou (či garantem, tam kde existuje) a společností, je společnost oprávněna zrušit členství tohoto podnikatelského subjektu či právnické osoby, smazat jejich příslušný profil či jakýkoli obsah či informace zaslané na tyto internetové stránky týkající se členství tohoto podnikatelského subjektu či právnické osoby a/nebo kdykoli ve své výhradní diskreční pravomoci zakázat Vaší osobě, takovému podnikatelskému subjektu či právnické osobě či jakékoli další osobě vystupující jménem tohoto podnikatelského subjektu či právnické osoby používání či přístup na tyto internetové stránky (či k jakékoli části, aspektu či vlastnosti z nich), a to bez či po předchozím oznámení.

8.10 Kromě výše uvedeného prohlášení uživatele, které tímto potvrzujete jménem podnikatelského subjektu, nebo právnické osoby dále souhlasíte s tím, že nebudete ani jako soukromá osoba ani jménem příslušného podnikatelského subjektu či právnické osoby používat služby či tyto internetové stránky za účelem:

 • registrace účtů pro několik uživatelů jménem jednoho a toho samého podnikatelského subjektu či právnické osoby;
 • provozování či jiného používání účtu založeného jménem podnikatelského subjektu či právnické osoby ve prospěch osob jiných než jsou podnikatelský subjekt či právnická osoba samotné;
 • provozování či jiného používání účtu založeného jménem podnikatelského subjektu či právnické osoby za jakýmikoli účely, které odporují právnímu řádu či úředním předpisům, podnikání jakékoli činnosti, pro kterou tento podnikatelský subjekt či právnická osoba nejsou řádně pověřeny či za jakýmkoli účelem, který je zakázán jakoukoli další dohodou uzavřenou mezi podnikatelským subjektem či právnickou osobou a společností;
 • provozování uživatelského účtu jménem jakéhokoli podnikatelského subjektu či právnické osoby, kterou nejste oprávněni zastupovat jménem tohoto podnikatelského subjektu či právnické osoby jako osoba pověřená pro uzavírání závazných dohod;
 • sdělování informací o tomto podnikatelském subjektu či právnické osobě nebo o jejích obchodních operacích jakýmkoli dalším uživatelům prostřednictvím těchto internetových stránek jiným než anonymním a veřejným způsobem, nebo za účelem nahrávání, zasílání, přenášení, sdílení či jinému zpřístupňování jakýchkoli informací či informačních materiálů odhalujících identitu tohoto podnikatelského subjektu či právnické osoby či jejích obchodních operací (vyjma údajů o daném subjektu poskytnutých společnosti při jeho registraci či jakýchkoli dalších informací vyžádaných společností či které jsou jinak potřebné pro Vaše používání těchto internetových stránek či služeb); a
 • nahrávání, zasílání, přenášení, sdílení, ukládání či jiného uveřejňování jakýchkoli soukromých informací o tomto podnikatelském subjektu či právnické osobě, zejména adres, telefonních čísel, e-mailových adres, identifikačních čísel a údajů o platebních kartách, či jakýchkoli dalších osobních informací o osobách spojených s tímto podnikatelských subjektem či právnickou osobou (vyjma údajů poskytnutých o daném subjektu při jeho registraci) na těchto internetových stránkách.

Dále buď jako soukromá osoba nebo jménem podnikatelského subjektu či právnické osoby prohlašujete, ručíte za to a souhlasíte s tím, že:

 • veškeré e-mailové adresy poskytnuté jménem podnikatelského subjektu či právnické osoby jsou a budou používány tímto podnikatelským subjektem či právnickou osobou za obchodními účely; a
 • Bez předchozího písemného souhlasu společnosti nebudete vystupovat jako osoba přidružená k příslušnému podnikatelskému subjektu či právnické osobě ani se takto označovat. V této souvislosti je pouze přípustné vystupovat či se označovat za uživatele těchto internetových stránek.

9. Rozhodné právo; místní soudní příslušnost

9.1 Navštívením nebo používáním našich internetových stránek souhlasíte s tím, že zákony Velké Británie, bez ohledu na zásady střetu zákonů, které by vyžadovaly nebo umožňovaly použití zákonů jiného právního řádu, budou považovány za rozhodné právo pro tyto podmínky použití.

9.2 V případě uzavření jakékoli dohody prostřednictvím těchto internetových stránek se budou smluvní podmínky takové příslušné dohody řídit zákony, na které specificky odkazuje taková uzavřená dohoda.

9.3 Naše neschopnost uplatňovat či vymáhat jakákoli práva nebo ustanovení vyplývající z těchto podmínek použití nepředstavuje zřeknutí se takovýchto práv nebo ustanovení v tomto či jakémkoli jiném případě. V případě, že se určité ustanovení vyplývající z těchto podmínek použití stane neplatným, zůstanou ostatní ustanovení těchto podmínek použití v plné platnosti a účinnosti. V případě, že bude určité ustanovení vyplývající z těchto podmínek použití shledáno protizákonným, neplatným či z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, bude poté takovéto ustanovení možné považovat za oddělitelné od ostatních bodů těchto podmínek použití, přičemž platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení tímto zůstane nedotčena.